FR | NL | EN
   Over ons     Contact     Glossary index     Sitemap   
 
   WELKOM     AUDIT     ADVIES     OPLEIDINGEN     REFERENTIES     NIEUWS     KNOWLEDGE   

   Home > Onafhankelijkheidsregels van de commissaris | België, juli 2006

Onafhankelijkheidsregels van de commissaris | België, juli 2006     Print

De wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen wijzigt de onafhankelijkheidsregels
van de commissaris als volgt:

1) de pre-cooling off period van twee jaar met betrekking tot de diensten die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen, werd opgeheven. De voorgestelde aanpassing doet geen afbreuk aan de algemene beginselen betreffende onafhankelijkheid, die van toepassing blijven. Het past dus, geval per geval, te onderzoeken of de prestaties die verricht werden door de revisor of zijn netwerk in de jaren die voorafgaan aan zijn benoeming als commissaris, zijn onafhankelijkheid al dan niet in het gedrang brengen. Er zal een bijzondere aandacht moeten besteed worden aan deze situaties en desgevallend zal het mandaat van commissaris niet toevertrouwd noch aanvaard mogen worden indien de verrichte prestaties de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen;

2) de gevolgen van de diensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de commissaris in België en die verleend worden door het buitenlands netwerk ten opzichte van buitenlandse dochtervennootschappen, werden opgeheven;

3) het toepassingsgebied van de diensten die onverenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de commissaris werd beperkt tot de diensten verricht ten gunste van de gecontroleerde vennootschap, van haar Belgische en buitenlandse dochtervennootschappen en van de Belgische vennootschappen die de gecontroleerde vennootschap controleren (en niet meer alle verbonden vennootschappen in België);

4) de “one to one”-regel wordt, op groepsniveau, op een globale manier berekend en niet meer volgens een individuele benadering van elke vennootschap van de groep, afzonderlijk;

5) het totaal van de honoraria wordt per boekjaar berekend (en niet voor de termijn van het mandaat van drie jaar);

6) voor de berekening van de “one to one”-regel zal het volstaan om de bezoldigingen met betrekking tot de tijdens het boekjaar gepresteerde diensten in overweging te nemen en die hetzij gefactureerd zijn hetzij geboekt zijn als een te ontvangen factuur door de gecontroleerde entiteit (accrual basis);

7) het auditcomité van de moedervennootschap kan afwijken van de “one to one”-regel; de moedervennootschap kan hetzij een Belgische vennootschap zijn, hetzij een andere vennootschap gelegen in een andere Lidstaat van de OESO;

8) wanneer het ACCOM (Advies- en ControleComité op de Onafhankelijkheid van de commissaris) zich uitgesproken heeft over een aanvraag tot afwijking van de “one to one”-regel, mag de commissaris dezelfde vraag niet meer voorleggen aan het auditcomité, en omgekeerd;

9) de afwijking van de “one to one”-regel toegekend hetzij door het ACCOM, hetzij door het auditcomité en de verantwoording hiervoor worden gepubliceerd in de toelichting bij de jaarrekening. De afwijkingen die eerst een anoniem karakter hadden, zullen voortaan een publiek karakter hebben;

10) de audithonoraria worden gepubliceerd in de toelichting bij de jaarrekening van genoteerde vennootschappen en van de vennootschappen die verplicht zijn geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren;

11) de honoraria voor non-auditdiensten die betaald worden door de gecontroleerde vennootschappen, worden in de toelichting bij de jaarrekening gepubliceerd (in plaats van voorheen een vermelding in het jaarverslag) en de honoraria voor non-auditdiensten betaald door de vennootschappen van een groep die consolideert, worden bovendien op een globale manier gepubliceerd in de toelichting bij de geconsolideerde rekening;

12) de categorieen van non-auditdiensten worden gedefinieerd namelijk “andere controle-opdrachten”, “belastingsadviesopdrachten” en “andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten”. 


<<<
QAP © 2010 | advice[at]qap.eu | audit[at]qap.eu
   Audit     Advies     Opleidingen     Verandering     Disclaimer     Copyright   
pen4web